Inne czynności notarialne

Notariusz sporządza także:

 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1. pkt. 4), 5) i 6) Kodeksu postępowania cywilnego
 • czynności związane z najmem okazjonalnym lokalu mieszkalnego oraz najmem instytucjonalnym, w tym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zmianami)
 • pełnomocnictwa,
 • umowę renty,
 • poświadczenia: dokumentów, własnoręczności podpisu, daty oraz pozostawania przy życiu.

Notariusz ponadto:

 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządza protokoły, w tym protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, tzw. depozyt notarialny,
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności (od 2020-03-01),
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.