Najczęściej sporządzane dokumenty notarialne w prawie spadkowym to:

 • akt poświadczenia dziedziczenia (w tym poprzedzający go protokół dziedziczenia),
 • oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
 • testament (w tym zawierające zapis windykacyjny, zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku),
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów – na życzenie testatora,
 • odwołanie testamentu,
 • umowa zrzeczenia się dziedziczenia,
 • umowa działu spadku.

Dokumenty wymagane do sporządzenia testamentu

 • dane osobowe testatora: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data ważności, PESEL, adres zamieszkania, miejsce urodzenia;
 • dane osobowe osoby powołanej do spadku: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • jeśli w testamencie ma być zapis windykacyjny i jego przedmiotem ma być nieruchomość, dodatkowo niezbędne będzie podanie nr księgi wieczystej.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania.

Dokumenty potrzebne do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy (dwa egzemplarze, jeśli nie minęło 6 miesięcy od chwili śmierci),
 • przecięty dowód spadkodawcy, względnie zaświadczenie z gminy o numerze PESEL,
 • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy aktów urodzenia lub skrócone odpisy aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku,
 • dane osobowe spadkobierców - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego i data ważności, PESEL, adres zamieszkania