Akty notarialne dotyczące nieruchomości

Akt notarialny to dokument urzędowy poświadczający czynność prawną, wymagany przepisami prawa lub wynikający z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w przypadku, kiedy przepis prawa wymaga zachowania takiej formy, skutkuje nieważnością czynności prawnej. Dotyczy to na przykład sprzedaży czy darowizny nieruchomości. Uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych ma notariusz, oraz w szczególnych okolicznościach - konsul. 

Najczęściej sporządzane dokumenty notarialne w prawie dotyczącym nieruchomości to:

 • umowa sprzedaży / darowizny nieruchomości (przeniesienia własności): domu, mieszkania lub działki,
 • umowa sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowa deweloperska,
 • umowa zamiany,
 • umowa dożywocia,
 • umowa zniesienia współwłasności,
 • umowa o przedłużenie użytkowania wieczystego,
 • umowa o całkowity / częściowy dział spadku,
 • umowa o ustanowienie hipoteki,
 • umowa o ustanowienie użytkowania/służebności/służebności przesyłu

Usługi związane z przygotowaniem aktów notarialnych, a także bezpłatne porady w zakresie przepisów prawa, w tym prawa notarialnego i rzeczowego uzyskacie państwo w Kancelarii Notarialnej Anny Bernady w Radomiu, przy ul. Kusocińskiego 1A lok. 3M (róg ul. Warszawskiej i Kusocińskiego).

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktów notarialnych - umów sprzedaży bądź darowizny nieruchomości gruntowej (działki)

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia - czyli np. jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy i nieodpłatnego zniesienia współwłasności po dniu 31 grudnia 2006 roku,
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności, a w przypadku darowizny: wartość przedmiotu umowy,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, z klauzulą, z której będzie wynikało, że na podstawie tego dokumentu można dokonać wpisu do księgi wieczystej,
 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, z której będzie wynikało, że na podstawie tego dokumentu można dokonać wpisu do księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie z gminy w przedmiocie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji/ w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, (przy darowiźnie nie jest wymagany ten dokument),
 • zaświadczenie ze starostwa w przedmiocie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość, która uległa podziałowi geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktów notarialnych - umów sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczytej,
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy i nieodpłatnego zniesienia współwłasności po dniu 31 grudnia 2006 roku,
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności, a w przypadku darowizny: wartość przedmiotu umowy,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • zaświadczenie z gminy w przedmiocie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji/ w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, (przy darowiźnie nie jest wymagany ten dokument)
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani nikt nie jest zameldowany na pobyt czasowy,
 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej (zarządcy nieruchomości wspólnej), z którego wynika, że nie ma żadnych zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu,
 • umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego - umowy sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika komu przysługuje prawo do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że nie ma żadnych zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu,
 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą),
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy i nieodpłatnego zniesienia współwłasności po dniu 31 grudnia 2006 roku,
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności, a w przypadku darowizny: wartość przedmiotu umowy,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani nikt nie jest zameldowany na pobyt czasowy,
 • umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia pełnomocnictwa do zbycia / nabycia nieruchomości

 • dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data ważności, PESEL, adres zamieszkania;
 • dane nieruchomości, jeśli pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości – nr księgi wieczystej.