Umowy spółek i inne czynności w prawie handlowym

Notariusz sporządza:

  • Umowy spółek, w tym ich zmiany: umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo -akcyjnej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa spółki akcyjnej;
  • protokoły zgromadzeń wspólników, w tym protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ogranioczoną odpowiedzialnością;
  • protokoły walnych zgromadzeń;
  • przekształcenia spółek, w tym spółki jawnej w spółkę komandytową, przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową.

Notariusz rejestruje również wypisy aktów notarialnych w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych  (w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).